ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Vállalási feltételek

1.1. Megbízás felvétele során Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltatás vállalásának lehetőségeit.

1.2. Amennyiben a megbízás az adott járműtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától vagy a KRESZ előírásaitól eltér, Vállalkozó a megbízás végrehajtását megtagadhatja.

1.3. A megbízás feltételeinek elbírálására és szükséges tájékoztatás megadására a Vállalkozó munkafelvevője, vagy magasabb beosztású munkatársa jogosult.

2. A jármű átvétele a tulajdonostól, üzembentartótól

2.1. Amennyiben Vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a gépjárművet szakemberével megvizsgáltatja, aki a hiba felvételezés után meghatározza és a megrendelő lapon feltünteti a meghibásodás tényét, valamint a Megrendelő kérését.

2.2. Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel a megrendelő lapon a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor megállapítható díját és a szolgáltatás elvégzésének határidejét. A gépkocsin esetlegesen előforduló karosszériasérülésekkel együtt. Feljegyzi a km-óra állását, valamint feltünteti az üzemanyag-tank feltöltöttség állapotát is (1/4; 1/2; 3/4; 1/1) majd ezt a lapot mindketten - Megrendelő és Vállalkozó képviselője- aláírásukkal hitelesítik. Amennyiben a vállalási díj a szolgáltatás vállalásakor nem állapítható meg pontosan, Vállalkozó a várható legmagasabb – tájékoztatásul szolgáló - vállalási díj összegét közli a Megrendelővel.

2.3. A gépjárműben hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért Vállalkozó felelősséget nem vállal. A felelősségvállalásra technikai okok miatt nincs lehetőség. A programidőre, javításra jelentkező gépkocsikból a személyes tárgyakat a megrendelőnek előzetesen eltávolítani szükséges, mert ezek a tárgyak akadályozhatják is a javítás menetét, hozzáférhetőségi nehézségeket okozva.

2.4. A megrendel lap egyik példánya a megrendelőé, akinek ez egyúttal a vállalkozó részére történ gépkocsi-átadás elismervényeként is szolgál. A megrendelt munka elkészülte után a megrendelő a munkamegrendelő-lap bemutatásával - melyet tőle elvenni nem lehet – igazolja a jármű átvételének jogosságát a vállalkozónál.

2.5. A megrendelés alkalmával a megrendelő köteles a vállalkozó részére átadni a gépkocsival együtt annak forgalmi engedélyét és a gépkocsi kulcsait is. A megrendelőlap aláírásával a megbízó igazolja, hogy a gépkocsit jogszerűen használja, közúti forgalomba való részvételre alkalmas állapotú és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tesz.

2.6. A megrendelő részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a megrendelő a gépjárművét nem hagyja a vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább kívánja üzemeltetni. Az említett határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a gépkocsiban a felvételi állapothoz képest változás következik be (pl. újabb meghibásodás, karambol stb.).

2.7. Mivel a jármű átvételekor a jármű teljes műszaki állapotát átvizsgálni nem áll módunkban. (kivéve igény szerint), így az esetleges rejtett hibákért és az időszakos szervizelés elmulasztása miatt előforduló véletlenszerű meghibásodásokért például vezérmű szíj és részegységeinek a meghibásodása, elektromos berendezések meghibásodása, akkumulátormerülés, izzó kiégése, sérült szélvédő tovább repedése stb. és ezekből adódó újabb meghibásodásokért (rádiókód elvesztése, motor meghibásodása stb.) a műhely területén a vállalkozó felelősséget nem vállal.

3. Az átvett gépjármű mozgatása a telephelyen

3.1. Az ügyfél a gépjárművel az udvaron kialakított ügyfélparkolóig közlekedhet, saját felelősségére, a KRESZ szabályainak betartása mellett. A parkolóhelytől a műhelyig csak a megbízott szerelő, munkafelvevő - vizsgálatig, a vizsgálat során, illetve a vizsgálatot követően a vizsgált gépjárművek parkolóhelyéig mindennemű, gépjárművel történő mozgást csak a tanúsítványadó végezhet. Az átvett gépjárműveket gondosan kezeljük, védjük.

3.2. A szerelőműhely által végzett szerelési tevékenység közben, az általa okozott, neki felróható károkért teljes körű felelősséget vállal, mely tekintetében érvényes biztosítással rendelkezik.

4. A megrendelt munka végzése során adódó események

4.1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák, elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben lévő hibák, pl. megbontás vagy műszeres vizsgálat útján történ felfedezése esetén a vállalkozó azokat külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.

4.2. Ha a munka végzése során a vállalkozó olyan előre nem látott hibát fedez fel, mely:

a) A megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, illetve.

b) A felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás díja meghaladná az előzetesen meghatározott várható legmagasabb javítási költséget, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a megrendelt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a vállalkozó csak külön megbízás alapján végezheti el, új elkészítési határidő megjelölése mellett.

4.3. A 4.2. b) pont figyelembevételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépkocsi megrendelőnek történő átadásakor a vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásul vételét a megrendel aláírásával köteles igazolni. A hibás gépkocsi elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni, azonban vállalkozó ebben kérésre segítséget nyújt.

4.4. Amennyiben a megrendelt munka elvégzésére nem látható - a 2. pontban leírtakon kívül - egyéb ok akadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.

4.5. A szolgáltatás közben okozott károkért, pl. karosszéria-sérülés, egyéb rongálódás, a vállalkozó kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni.
5. Az elkészült gépkocsi átadása, számlázás

5.1. A vállalkozó a gépkocsi javításának elkészültéről értesíti a megrendelőt. Amennyiben a megrendelő a gépkocsi készre-jelentésétől számított 24 órán belül a gépkocsit nem veszi át, a vállalkozó tárolási díj felszámítására jogosult. Amennyiben a megrendelő vagy megbízottja a megküldött készre-jelentés ellenére a gépkocsit 15 napon belül nem veszi át, a vállalkozó a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez.

5.2. A vállalkozó jogosult más vállalkozásoktól szolgáltatásokat igénybe venni és azokat közvetített szolgáltatásként a megrendelő felé, tovább számlázni. (alvállalkozó)

5.3. A vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles a mindenkori jóváhagyott formátumnak megfelelő számlát adni a megrendelőnek. A számlában feltünteti

a) az elvégzett munka megnevezését,

b) a szolgáltatás díjának összegét,

c) a felhasznált anyagok tételes felsorolását, mennyiségét és értékesítési árát.

   Kivétel: Ha munkalap is készül a javításról. Ebben az esetben a munkalapon kel feltüntetni az elvégzett munka megnevezését, a felhasznált anyagok tételes felsorolását, mennyiségét és értékesítési árát, díjtételeket, rezsiórabéreket stb.

5.4. A számlában feltüntetett díjtételek az érvényes rezsióradíjak, egyéb vonatkozó jogszabályok alapján vannak meghatározva. Az érvényes rezsióradíjakat a munkafelvételen kifüggesztett tájékoztató tartalmazza.

5.5. A javítás során lecserélt alkatrészek a megrendelő tulajdonát képezik. (kivéve a garanciális ügyintézéssel végzett javítások esetén) A megrendelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy ezekre igényt tart. Amennyiben nem kéri a lecserélt alkatrészeket, úgy a vállalkozó intézkedik a lecserélt alkatrészek megsemmisítésről.

6. A szolgáltatással szembeni panaszok intézése

6.1. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtenni. A javítás helyszínén erre a célra a Vásárlók könyve nyomtatvány használatos. Az ebbe bejegyzett panaszokhoz a számlát is be kell mutatni. 

6.2. A téves hibafeltárás alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.

6.3. A megrendelő a vállalkozó ügyfélszolgálati helyiségében kifüggesztett jótállási feltételek alapján a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti

a) a hibásan vagy hiányosan végzett munka kijavítását,

b) az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

6.4. A kijavítandó gépjármű beszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni.

6.5. A vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget.

6.6. Vállalkozó a megrendelő kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek megfelelően köteles azt rendezni.

6.7. Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül a vállalkozó alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad.

6.8. A szolgáltatás akkor tekinthető nem megfelelőnek, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja.

6.9. Nem tekinthető nem megfelelőnek a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafeltárás alkalmával nem volt megállapítható, és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem rendeli meg.

6.10. A 6.8. és 6.9. pontban meghatározott alapelvek figyelembevételével a panasz kivizsgálása az alábbi módszer szerint történik:

a) a munkavégzés mennyiben szolgálta a munka vállalására vonatkozó bizonylatokban (megrendelésben) rögzített és a megrendel tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását.

b) a jármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafeltárás során nem jelentkezett, és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást?

c) a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a javításhoz felhasznált és leszámlázott alkatrészek és anyagok szükségszerűsége?

d) a műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek?

e) a jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés-, ill. a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az erőátviteli szerkezetek és jelzőberendezések működképességét, a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellemző menettulajdonságokat.

6.11. Amennyiben a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy számára a vállalkozónak azt lehetővé kell tenni.

6.12. A vizsgálat eredményéről a vállalkozó a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz fel, ahol mindkét fél közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a vállalkozó köteles a panaszt továbbiakban elbíráló külső szerv (a Fővárosi Közlekedési Felügyelet) részére eljuttatni.

6.13. A szolgáltatás minőségével, különösen a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel a megrendelő és a vállalkozó között, akkor a vállalkozó köteles 3 napon belül a telephelye szerint illetékes szakigazgatási szerv szakvéleményét kikérni. A minőségvizsgáló szervezet köteles a vizsgálatot soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül elvégezni. Biztosítani kell továbbá, hogy a vállalkozó képviselője a vizsgálaton jelen lehessen. A vizsgálatot végző szerv tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy a vizsgálatot, a szolgáltatást végző telephelyén, vagy a műszaki vizsgálóállomáson végzi-e el.

6.14. Lényeges műszaki kérdésnek a következők tekinthetők:
   
a) a jármű fő- és részegységein javítást vagy beszabályozást végeznek, és ennek ellenére a működésben a javítás előtti állapothoz képest az elvárható mértékű javulás nem, vagy esetleges romlás következett be, illetőleg a javítással összefüggésbe hozható újabb hiba állt el.

b) a sérült vagy elhasználódott járművek kocsiszekrényén végzett javítások után a jármű főbb gépészeti egységeinek (motor, futóművek, kormány, hordozó szerkezetek, önhordó karosszéria vagy alváz) felfüggesztési pontjai a gyári előírásokban megengedett tűréshatárokon kívülre esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelel, az utas- vagy csomagtér beázik.

6.15. A minőségi kifogás elbírálására a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a KTI csak akkor vehető igénybe, ha a javítást végző műhely vagy területi műszaki vizsgálóállomás (Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság) feltételi körülményei a felek között felmerül vita eldöntéséhez nem megfelelőek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek (anyaghibából eredő kifogások). E két minőségvizsgáló szerv igénybevétele csak a Fővárosi Közlekedési Felügyelet javaslata alapján történhet.